Perjanjian Pelanggan InstaRebate

Perkhidmatan InstaRebate selepas ini dirujuk sebagai Perkhidmatan dan Pelanggan secara bersama-sama dirujuk sebagai Pihak telah membuat Perjanjian Pelanggan ini selepas ini dirujuk sebagai Perjanjian, seperti berikut :

 1. Peruntukan am
  1. Perjanjian ini menetapkan syarat di mana Perkhidmatan berjanji untuk membayar sebahagian daripada komisen (spread) dalam rangka kerja program Perkhidmatan InstaRebate.
  2. Pihak utama kepada Perjanjian ini ialah Perkhidmatan dan Pelanggan sebagai pengguna Perkhidmatan.
  3. Pelanggan bersetuju bahawa dia mendaftarkan akaun dengan projek Perkhidmatan dengan tujuan untuk menerima manfaat yang diterangkan dalam Perjanjian ini dan tidak bercanggah dengan mana-mana klausa, serta peraturan InstaForex.
  4. Perjanjian ini tidak perlu ditandatangani dan dianggap diterima selepas mengklik butang, yang merupakan bentuk persetujuan dan penerimaan Perjanjian oleh Pelanggan.
  5. Perjanjian ini mentakrifkan syarat utama perhubungan antara Pelanggan dan Perkhidmatan, tetapi tidak mengehadkannya, khususnya apabila peraturan InstaForex dilanggar.
 2. Prinsip Pengendalian Perkhidmatan
  1. Pelanggan mendaftar dengan program Perkhidmatan InstaRebate dengan memasukkan nombor akaun langsung yang dibuka dengan InstaForex melalui pautan afiliasi InstaRebate ke dalam borang pendaftaran di laman web getforexrebate.com. Selepas pendaftaran berjaya, Perkhidmatan berjanji untuk membayar Pelanggan bayaran rebat dalam jumlah berikut:
   -untuk semua pasangan mata wang ia bersamaan dengan 1.5*saiz dagangan dalam lot*harga mata;
   -untuk indeks saham ia sama dengan 3*saiz dagangan dalam lot*harga mata;
   -untuk crypto ia sama dengan $1.2 setiap lot;
   -untuk CFD pada saham ia bersamaan dengan $1.2 setiap lot;
   -untuk niaga hadapan ia bersamaan dengan $10 setiap lot;
   -untuk logam ia bersamaan dengan 20 mata setiap lot*harga mata
  2. Pembayaran rebat dikreditkan ke akaun sen mengikut perkadaran perdagangan yang dilaksanakan dalam jumlah 1.5 mata setiap 1 lot sen InstaForex.
  3. Perkhidmatan berhak untuk membatalkan pembayaran rebat kepada Pelanggan yang diterima daripada transaksi yang dilakukan dengan melanggar mana-mana perjanjian Kumpulan Syarikat InstaFintech. Pelanggan tersebut boleh dikecualikan daripada menyertai program Perkhidmatan selanjutnya.
  4. Pembayaran balik sebahagian daripada komisen (spread) adalah tindakan bersama InstaForex dan Perkhidmatan dengan tujuan untuk menarik bakal pengguna perkhidmatan syarikat. Pelanggan bersetuju bahawa Perkhidmatan berhak untuk membatalkan akruan ini sepenuhnya dengan syarat ada langsung atau bukti tidak langsung bahawa Pelanggan menyalahgunakan strategi yang bertujuan untuk membuat keuntungan melalui akruan rebat, termasuk, tetapi tidak terhad kepada, kes di mana perdagangan pada akaun Pelanggan adalah sebahagian daripada satu strategi biasa dengan akaun rakan niaga, dan juga sekiranya Pelanggan melanggar syarat mana-mana perjanjian Syarikat.
  5. Perkhidmatan mempunyai hak untuk menamatkan Perjanjian secara unilateral sekiranya Pelanggan melanggar atau tidak mematuhi terma Perjanjian ini.
  6. Jika jumlah pembayaran rebat melebihi 60% daripada jumlah yang didepositkan oleh Pelanggan ini (iaitu jika pembayaran melebihi 600 dolar untuk akaun Pelanggan dengan deposit $1,000), jumlah pembayaran boleh diselaraskan mengikut budi bicara Syarikat ke tahap tidak melebihi 60% daripada jumlah deposit yang dibuat oleh Pelanggan.
 3. Penyelesaian Pertikaian
  1. Pelanggan mempunyai hak untuk mengemukakan tuntutan kepada Perkhidmatan jika berlaku pertikaian. Tuntutan diterima dalam tempoh lima (5) hari bekerja dari Pelanggan menghadapi masalah sedemikian dan mendapati ia sesuai untuk membuat tuntutan.
  2. Tuntutan mesti dibuat sama ada dalam bentuk surat di atas kertas ke alamat pos Perkhidmatan atau dalam bentuk e-mel dan dihantar ke alamat e-mel rasmi yang dinyatakan di laman web Perkhidmatan. Tuntutan yang dikemukakan dalam format yang berbeza (di forum, melalui telefon, dll.) tidak akan diterima untuk pertimbangan.
  3. Tuntutan mesti mengandungi perkara berikut:
   - nama dan nama keluarga Pelanggan;
   - penerangan mengenai situasi yang boleh dipertikaikan pada dasarnya;
   - maklumat lain yang menyumbang kepada penyelesaian situasi tersebut.

   Tuntutan tidak boleh mengandungi:
   - penilaian emosi tentang situasi yang boleh dipertikaikan;
   - kenyataan menghina tentang Perkhidmatan atau pekerjanya;
   - ancaman terhadap Perkhidmatan atau pekerjanya;
   - dan bahasa yang menyinggung perasaan
  4. Perkhidmatan mempunyai hak untuk meminta daripada Pelanggan sebarang maklumat tambahan yang diperlukan untuk membuat keputusan mengenai situasi yang boleh dipertikaikan.
  5. Perkhidmatan mempunyai hak untuk menolak mempertimbangkan tuntutan dalam kes berikut:
   - jika tuntutan tidak memenuhi syarat fasal 3.2, 3.3, 3.4;
   - jika tuntutan telah diumumkan di forum, rangkaian sosial dan sumber komuniti lain sebelum Perkhidmatan menanganinya dan siasatan terhadap dakwaan telah selesai.
  6. Tanggungjawab Perkhidmatan termasuk pertimbangan tuntutan Pelanggan, membuat keputusan mengenai situasi yang boleh dipertikaikan secepat mungkin, dan melaporkannya kepada Pelanggan melalui e-mel. Sesuatu tuntutan hendaklah diteliti dalam tempoh sepuluh (10) hari bekerja paling lama dari tarikh penerimaannya.
  7. Semua pertikaian yang timbul daripada Perjanjian ini hendaklah diselesaikan melalui rundingan antara Perkhidmatan dan Pelanggan melalui cara yang baik untuk mengelakkan sebarang kenyataan yang menghina, ancaman, paksaan dan tindakan lain yang tidak perlu yang akan membahayakan reputasi dan muhibah Perkhidmatan.
 4. Peruntukan Akhir
  1. Perjanjian ini akan mula berkuat kuasa apabila ia ditandatangani oleh kedua-dua Pihak.
  2. Tempoh Perjanjian adalah dua belas (12) bulan dari tarikh Perjanjian ini ditandatangani.
  3. Jika terma Perjanjian ini dipenuhi, yang terakhir dianggap dilanjutkan untuk tempoh yang tidak ditentukan, melainkan ditamatkan sebaliknya atas alasan yang sah dan munasabah yang diperuntukkan dalam Perjanjian ini.
  4. Terma Perjanjian ini boleh dipinda atau ditambah oleh Perkhidmatan secara unilateral dengan notis awal lima (5) hari kalendar.

Bagaimana menjana wang bersama

image

InstaRebate